Author Topic: I Iz...  (Read 620 times)

Offline Deathinacup

  • Mr. Cup
  • Junior Member
  • **********
  • Posts: 60
  • Total Likes: 9
    • View Profile
Re: I Iz...
« on: April 18, 2012, 03:25:58 am »
Ten day bump, but there is something I need to say..

ILY ORANGE


                            :;JNMM@B@ZXJ7i:.                                                            ,:r72kOBBMMGF7i.                             
                       :j8B@B@B@B@B@B@B@@@@@B@EUi,                                                :75OB@@@B@B@B@B@B@B@B@@MS7.                         
                   iOB@@@B@MEkS21U2u12FFXXE8BB@@@B@B@J,                                      iqB@B@B@B@@@MMMMOMOM8O8MMMB@B@B@B@U.                     
                :MB@B@ON1Uu22Sk00GZGZG0GEZqP51U55NO@B@B@8i                                Y@B@B@BM8MMBMM88N0q0PqPGZOOMB@MMMBB@@@B@2                   
              uB@B@01uUu5FNZ8NXUL;i::,::iivuSNZk5UUJUF8B@B@q,                          r@@@B@G0XEOMkJi:..             ,:7LSZMOOM@B@BM:               
            j@@@OSjuu51PE8Sv,.               .ikPS25U2ju28@@B@i                      1B@B@NXSqG@E7.            . .         .,r2G0ZO@B@B:             
          rB@@Ouuu11SS8ZU,      . ...........   uSF1521UUuuF@B@@i                  U@B@OPFSXMBZi    ..........,.,.,.,,,.:,,.. ,N80Z0OB@BB             
         MB@O2jUU15k08L.   ......,,,,,::,:::::, iq151F25212UjSM@BM               rB@@OFFkNEBXi   ..,.,.,.......,,::i:iir;77LuXGOZGEZEZO@B@L           
       :@B@kuu52F5qZU,  ..,,,,::::::::::::i::::iSSF2F1F2F5F15UUX@@@v            OB@MX1kX0MOi  ..,,:,,...:i7L1k0E8OMMBMBM@BBMMOOZ8Z8G8ZGZ@B@B.         
      v@@MuUu52FF0Pr  .::::::::::::i:i::::::i7JNXS151F2F5F5F5F22uOB@B         .@B@q5FPP8O2. .:::::,,i7uE8BBBMBMMOMOOOOGOGO88GOZ8G8Z8Z8ZGEMB@Bv       
     J@BOjU251FkEU, ,:::i:i:i:iii:i:::ii7vu1qPNSS2F151F1F5F1F5S15uNB@Br      :@B@SFkPP80i.,::::::;uqMMBMOZGZG0Z0E0G0GEGEGEZEGE8ZGZ8ZOG8G8ZOB@@P       
    v@B8JUUF25SNL..::iiiiiiri;iii;rLjFFqqNPPSk5F1F1F1S1F1S5S5F5k5FuXB@BU    :@BB5kkqqOX:,:i;ii;jqMMOZG0E0Z0Z0ENZ0Z0G0ZEG0GZZE8Z8G8G8G8GOG8ZO@@BG     
   ,@BOY2251SSNv,:iirirrrrr;rr7Y5FNPqkPFS1F15151F1F1F1F5F5S5S5SSX5SUkB@@F  .@BB5SkqPO2::rrrivFOMOZZN0q0N00ENZNE0Z0Z0GEGZGEGE8Z8Z8GOZOGO8OGOGOB@B0     
   @B@JU151FFqv:irrrr7r7r77LuSXqkPFS1S1515251F2F2F5F1S1F5FFSFSSXFkFS2PB@BY @B@1kSPPZ5ii777LP8OZEN0NEN0qENENZEEEGEZEZEZZGE8Z8G8GOG8ZOGO8OGO8OGMB@Bq   
  0B@2U251F1XLir77v7v7v7LukXPSk1F251F252F151F251S5F5F1F5SFSSSFXFkFXFSuGB@0@B@SkkPXEX77LvjkO8ENEq0qEq0NEqENEEZ0ZEZEZ0G0GZGG8ZGZ8ZOGOGO8OGO8OGOGMB@ZS   
  B@GuUF2F1kUr7LLYLYLYJFkXSF151F2F151F151F151F1F5S1S5S5kFS5kFkSkSkSXFS2BB@B@NFSPPq0uvjJSZ8N0qEqEqEN00Z0E0ZEZ0ZEGEG0GZGGGE8Z8G8G8GO8O8O8O8O8O8O8@@@kY 
 J@B2u5155FFYLjYuLYLU5XSk5F1515252F25151F151F1F5F5F1FFkFkFkSkFkFXSXSXS5X@B@MFFPXNNXJu5ZEZqNqNq0N00E0ENE0Z0ZEZEZEZEZZGE8G8G8Z8G8G88O8OOOOO8OOOOOM@BqE.
 @BMJ12515FUvJYYLLY1FS5F1F2F1F1F1F151515151F1F1F5F5FFk5SFXFkFkFXFXSkSXF5O@@0FXXqP0ujSGN0q0q0qENE0ENENENEEZEZ0G0GEGZ8E8EGG8ZOGOG8GOGO8O8MOO8OOM8MB@OXu
.B@Xu2F1F5SLYLYvYUXFF1F15252F1F2F1F1F15151F5S5F1F5FFSFkFkSkSkSkSkSPkPkPSk0N5XXqPNPSXEN0P0NEq0q0NENE0EEZ0Z0ZEGEGZG0GZ8Z8Z8Z8ZOGOGOGO8O8OOMOMOOOOO@B@U8
J@B5u5251kuLLYvu5k1F1F251F151F1F251F1F155F1S5F5FFS5SSSFkSXFkFXFPSXSPkPSXkSFPXqXqXNNEqNPEN0q0qENZNE0E0Z0G0GEZEGEGE8Z8Z8G8G8GOGO8O8O8O8M8M8MOMOMOOM@B5P,
qB@u2252FFJvLLFFS5F1F2F1F1F15251F1F25151S1S5F5S5S5XSkFkFkFkSXSXkXXPXqkqXPXqXqPqPqP0qNq0q0N000NENENEEGEZEG0GEZEGZGZ8ZGZOZOG8GO8O8OOOOOOOOMOMOMOMOMB@5Fr
B@BuU51F1FvLukFF1F1F1F15152F151F252F2F1F5F5F5S5SFkFSFkFXSXSXkXSXSPXPkPkqXqXqPNXNP0PNq0q0q0N0qENENZ0ZEGEGEGEGE8Z8Z8Z8GOZ8GOGO8OGO8O8OOMOMOMOMMMOMM@Bkuv
BB@u1251F2jUXFF25152F15251F15152F151F5S1S5S5k5SFkFkSXSkFXkPkPSXkPXPkqXqXqXNPNPqPNq0qEN0qEqE0ENZEEEZ0ZEGEZ0GZGE8GGGOG8GOGO8O8O8O8O8O8OOMOMOMOMOMOBB@5uL
X@B2uF1F1S1k1F15251F151F152F1515251S5S5S5FFSFSFkFkFkSkSXSkSPkPkPkPXPXqPNPNPqP0P0P0N0q0qEqEN00E0Z0Z0GEZZZEGEGEGZ8ZOGOZ8ZOGO8O8M8OOMOMOMOMOMOMOMOMM@BFYU
uB@2u1F1F252515252F1F2525151F15151S5S5S5S5S5kFkFkSkSXSkSXkPkPkXXPkqXqXqPqP0P0PNq0qEq0q0qEqEN00Z0Z0Z0Z0GEGZGZ8Z8ZOG8GOGO8O8O8O8O8MOMOMOMOMOMOMOMMB@@2uY
.@BNu115151F2F251F1F1F2F15151F251S1S5SFSFk5SSkFkFkSXSXSXkPkXXPkPXqPPXNPqPNPNPNq0q0q0qE00qE0E0G0ZEZ0GEGZGE8G8Z8G8GOZOGO8O8OOM8O8MOMOMOMOMOMOMOMMMB@Bj1L
 B@Mu2F151F151F2515151F1F1F2F1F1S1S1S5S5kFkFkFSSXSkSkSXkXkPXPkPXPXqPNXNPNq0qEN0q0q0N0qE0E0Z0ZEZ0GEGEZE8EGZOGOGOGO8OGOGOOOOOOOOOOOOMOMOMOMMMMMMMM@@OYXr
 1B@u21515251F15251F1F1F152F2F5S1S5S1F5SFSFkFXSXkkSXkPkXkPkXXqXqXNXqPqPNq0q0qNN0N0NEqENEEE0Z0ZEG0Z0GE8ZGZ8G8Z8ZOGOGO8O8O8OOOOMOMOMOMOMMMOMMMMMMBB@Su0:
  @BEj125151F15252F1515251F5F1S1F1S5k5SFkSkFXSXSXSkSPSPkXXPkPXqXqXqPqq0PNPEN0q0qE0E0EN00Z0Z0G0ZEGEZGGZ8Z8G8G8GOGOGO8O8O8MOO8MOMOMOMMMOMOMMMMMMMB@Bj2O
  B@BUu1151F2F1F2F151F151F1S1F5S5FFSFkFkSkFkSkFXSkkXkPkPkPkqPPPqPNq0PNqNqNPEq0q0qENENGEZEG0GEZEZZZZ8EGZ8ZOZOZO8OGOGO8O8O8OOMOMOMOMOMOMOMMMMBMMM@BqJNX
  i@@kuU51515251F252525251F5F5FFFFSFkFkFkFXSXSXSkkXkPkXkPkPPqPNPqXNPNP0N0q0qEq000NE0EEZ0GEZEG0ZZGEGZ8Z8G8GOGO8O8OGOOOOM8OOMOMOMOMOMMMMMMMMMMMM@B@J18i
   @B@J225151F1F2F1F151S5F1F5F1F5kFSSkSXSkSXSXkXkPkXkXkqkNXqXqPqPNPNP0q0q0N0N0NE0ZqZ0G0ZEZEGE8ZGZ8ZGZOZOGOGOGOGO8OOOOM8OOMOMOMOMMMMMMMMMMMMBMBB@GJFG 
   v@@Xu51F15151F1F151F1S5S5F5FFSSkFkFkFkFkFPSPkPXPkXkPkNPqXqX0PqPNP0q0q0NENZNZNZ0ZEGEZEZEGEGZGZGE8ZOZ8GOGOGO8O8O8MOO8MOMOMOMOMMMMMMMMMMMMBMBB@B2uZ7 
    B@BUu51F251F1F251S1F5S5S5SFS5XSXFkSXSXSPSXkXkXkPkqPqXNPqqNP0P0q0q0NENENZN0000GEZEG0ZEGEZZ8Z8Z8G8G8ZOGOOO8OGO8OOO8MOMOMOMMMOMOMMMMMMBMMMMM@@ELk8   
    .@@Euu51515251F5S5F5F5F5S5kFkFkSkSXSXkkkXkPkPkqXqXqPNPqqNP0qNq0PEqEq00ENENZNZ0ZEZEZZZEGZ8Z8Z8G8GO8O8OGO8O8OOOOMOMOMOMOMOMOMMMOMMMMMMBMBM@B@Y2Zv   
     qB@2U2525151F1F5S5S5S5SFkFkSXFkFXkXkXkXkPkqkqXPPPPNPqPqP0qNN0PEq0NE0EqENZEZ0ZEZEGEZE8Z8ZOG8G8G8Z88O8OGOOMOOOMOMOMOMOMOMMMMMMMMMMMMBMBM@B@1uXE   
      @B@j225251F5F1S1F5k5kFkSXFXSXkXSXSXkPkqXPXPXqPqPqPNXNq0P0P0q0N0NE0ENZ0E0Z0Z0GEGEGEGZ8E8ZOG8G8ZO8OGO8OOO8M8MOMOMOMOMMMOMMMMMMMMMMMMBB@B@OJ1O,   
      ,@BOj2U5155S5F5S5S5FSkFXFkSXkXFXkPkPXPkPXqkqXNPqPNqNPNP0PNNEq0q00ENZ0Z0Z0GEZEZEGZ8Z8Z8Z8GOG8GOGOGOOOOMOO8MOMOMOMOMOMOMMMMMMBMBMMMBMBB@Buu8u     
       7@BZJ21F5F5F5S5FFkFkSkSXFkFkSkkXkXkPkqXqXNXqPqP0PNqNN0q0qEqE000E0ZEZEGEZEZEZZGZGZGZGZ8GOZO8O8O8O8O8OOO8MOMOMOMOMOMOMMMMBMBMBMBMBMBB@B2JN0     
        k@BkJ51F5SFSFS5kFkSkFkSkkkSXkPSPkXXPXPPqXNXNPqqNqNN0q0N0NEqENENZ0Z0ZEZEZEGE8Z8Z8Z8ZOG88O8O8O8OOO8O8OOOOMOMOMOMOMMMMMMMMMMMMBMBMBB@BSYX8.     
         B@BkuF5F5k5SFSSkFkFXSkSPSXkPkPkPXqXqXqPqPNqNP0P0qNq0N0qE0ENE0ZEGEZ0Z0GEGZ8EGE8G8G8G88O8OGO8O8O8MOOOMOMOMOMOMMMMMMBMMMBMBMBMBMBB@BNYSO:       
          B@Bku51S5kFkFkFkFkSXSXkPSXkPXqXPXqXqXNXNP0P0qEq0qENENENZ0ZEZ0GEGEGEZEGE8ZGE8G8ZOZO8OGO8O8M8M8MOMOMOMOMMMOMMMMMMMMMMMMBMMMBBBB@@ZL5O7       
           M@BquF5SFkFkFkFkSXSXSPSPkPkqkqXqXqPqPNPqP0N0P0q0qE0E0E0ZEZ0ZEGEZZGEGGGZGG8ZOZ8ZOGOOOGO8OOOOO8MOMOMOMOMOMMBMMMMMBMBMBMBMBMBB@B0L5OY         
            O@BNu15kFkFkSXSXkXkPkXkXkPkqPqXqPNPNPNP0qNq0NE00NEqENZ0Z0G0ZEGEZEGEGE8G8Z8ZOG8GO8O8O8O8O8MOMOMOMOMOMOMOMMMMMMBMBMBMBMBM@@@BNLFOv         
             E@BOU5FSSXSXFXkXkXSPkPXqXPPqPqPNPNPNq0qNq0NENENENE0Z0ZEZ0GEGEGE8Z8G8Z8ZOGOG88O8O8O8OOOOMOMOMOMOMOMOMMMOMMMMMMBMBMBMBM@B@BPYSO7           
              L@B@21FkSXSkkPSPSqkPXPXqXNPNPNP0PNP0q0q0qENZ0Z0E0EEG0ZEGZZE80GZ8Z8GOG8GOGOGO8OOO8OOMOMOMOMOMOMOMMMMMMMMMMBMBMBMBMBMB@@BFYX8r           
               ,@B@k15kFPkPSPXPXPkqXqXqPNP0PqPNq0q0N0N0NE0ENE0E0Z0GEZZG0ZZ8G8EOZ8Z8GOGO8O8O8O8O8OOMOMOMOMOMOMMMMMMMMMMMMBMBMBMBB@B@MUJNZ:             
                 @@@G12kkXkPXXkPXPXqXqPqPNP0P0N0q0qEqENENZ0E0ZEZEGEZZGE8Z8Z8GOZ8GOGO8O8O8OOO8M8O8MOMOMOMOMOMMMMMMBMMMMMBMBMBMBB@B@ZjU8X               
                  jB@BP2FSPXPkqkPPqPqPNPqPNPNN0q0q0NE0ZqENZEE0ZEZ0GEGZZE8ZGZ8Z8Z8GO8O8OGO8MOO8OOMOMOMOMMMOMMMMMMMMBMBMBMBMBMBB@B@FJFMY               
                   .@@@O5FFXkPXqPqPNP0P0P0P0q0q0qE00NENENZ0Z0G0GEG0GZ8EGGGZ8GOZ8GOGO8OGO8OOOOOOMOMOMOMOMOMMMMMMMMMMMMBMBMBM@@@B8ju0G:                 
                     J@B@0FFXkqPqPqPNPqP0PEq0q0q0NEN00Z0E0Z0Z0Z0GZGEGG8E8Z8G8G8GO8O8OGOOOOMOMOMOMOMOMOMOMMMMMMMMMMBMBMBM@B@B@BkLS8U                   
                       MB@BP5kXqPqPNXNq0qEPNN0NE0ENE0ZEG0Z0Z0ZEGZGZGEGZ8Z8GOZOGOGO8O8OOOOO8MOMOMOMOMOMOBOMMBMMMMMBMBBBBBB@@@EUuZE:                   
                        :B@BMSSkqPNP0P0q0q0q000qENENZ0ZEGEZEZ0ZEGE8ZGZGGOGOG88OGO8OOO8OOMOMOMOMOMOMMMOMMMMBMBMMMBMBMBB@B@BM2ukOv                     
                          J@B@GXSqPqq0qNqEqE0000NZ0Z0ZEZEGEG0ZE8ZGE8Z8ZOZOZ8GO8O8O8O8OOMOMOMOMOMOMOMMMMMMMMMMMMBMBBBB@B@BkYk8S.                       
                            kB@BGSPPNq0N0qENZNE0E0Z0ZEZ0Z0GEGE8Z8G8G8G8ZO8OGOGO8M8O8O8OOMOMOMMMOMMMMMMBMMMMMBMBMBM@B@@@NUu8q:                         
                              Z@B@EPkNNEq0qE0ZNZ0E0G0ZEZEZZGZGZ8Z8ZOZ8G8ZO8O8O8O8M8OOMOOOMOMOMOMMMMMMMMMMBMMMBBBB@B@BZuU0Zr                           
                               .BB@BZkNqEqEN0NZEZ0Z0GEGEGZZZ8E8Z8ZOGOGO8O8OGO8OOOOOOMOMOMOMOMOMOMMMMBMMMBMBMBMBB@@@Z1uEGv                             
                                 :B@B@ENP0NE0G0EEZEZEG0GEZE8Z8Z8Z8GOZOGOGOOO8MOO8MOMOMOMOMOMMMOMMMMBMMMBMMMBM@B@BMUuP8L                               
                                   :@B@BGPNNZEZ0GEZ0GEGE8E8ZGZ8Z8Z8G88O8O8O8MOOOMOMOMOMMMOMOMMMMMMBMBMBMBMBB@B@OFYPZU                                 
                                     r@@@BENqE0ZEZZGEGE8E8E8ZOGOZ88OGO8O8OOM8OOMOMOMOMOMOMOMMMMMMMMBMBMBB@@@BM5uSOU.                                 
                                       r@B@MZqZ0ZZGZGZGZ8Z8Z8Z8G8ZO8OGOGO8O8OOMOMOMOMOMMMMMMMMBMBMBMMMBM@B@MkJXGF.                                   
                                         LB@BM00EZEGE8Z8G8G8GOGO8OGOGO8OOO8O8MOMOMOMOMOMMMMMMBMMMBMMMBB@B@Su58F:                                     
                                           u@@@OENGZ8Z8GGZOG8G8GO8O8O8O8MOMOMOMOMOMOMOMMMOBMMMBMBMBB@B@Bqj5ZP:                                       
                                             q@@BMNGZ8Z8Z8GOGO8O8OGOOOOM8MOMOMOMOMOMMMMMMMMMMBMMMBB@B@quUGPi                                         
                                               8@B@8ZE8Z8GOGO8O8OGO8OOOOMOOOMOMOMOMMMMMMMMMMBMMM@B@@Guu0Gr                                           
                                                :@B@M808ZO8O8O8OGO8O8M8MOMOMOMOMOMOBMMMBMBMMMBM@B@O2JPZL                                             
                                                  vB@BMG8GO8O8OOO8M8MOMOMOMOMOMOMOMMMMBMBMBMBB@B@FjFO2.                                               
                                                    X@B@O8GOOO8MOOOMOMOMOMMMOMOMMMOMMBMBMBMBB@B0J2EN:                                                 
                                                     ,@B@MO8OOO8O8MOMOMOMOMMMOMMMMMMBMMMBM@B@O1J0G7                                                   
                                                       2B@@MGO8M8MOOOMOMOMOMOMMMMMMMMMMBB@B@Xj1O2                                                     
                                                        .B@BBOOOMOMOMOMOMMMOMMMMMMMMMMBB@BOju0Gi                                                     
                                                          u@B@OOOMOMOMOMMMMMOMMMMBMBM@B@BkL5Gu                                                       
                                                           :@B@MMOMOMMMMMMMMMMBMBMMM@B@MUjqZ:                                                         
                                                             OB@BMOMOMMMMMMMMBMMMMM@B@NjUOF                                                           
                                                              vB@BMOMOBMMMMMBMMMMM@B@1JFO7                                                           
                                                               :B@@BOMOMMMMMMBMBM@BBuuXG,                                                             
                                                                 B@BBOBMBMMMBMBB@@MYUEq                                                               
                                                                  M@B@MMMBMBMBB@BZL1Z5                                                               
                                                                   k@B@MMMBMBB@@PLS8L                                                                 
                                                                    5@B@MBMBB@BSLkGi                                                                 
                                                                     2@B@MBB@BkYkO:                                                                   
                                                                      U@B@B@BSJX8:                                                                   
                                                                       J@B@B02PO:                                                                     
                                                                        B@B7 8O:                                                                     
                                                                         ::  ,:           


Eh, that was supposed to be a heart but didn't come out right on the forums.. anyway you get the idea.  :D